output_Jrux8O

שמאי מקרקעין בירושלים

שמאי מקרקעין בירושלים

עסקאות נדל"ן בירושלים וסביבתה מתבצעות לאורך כל ימות השנה. מדובר על עסקאות מגוונות מאוד הכוללות בתים פרטיים, מבנים מסחריים, בנייני משרדים, מבני תעשייה, קניונים ומרכזי סחר ועוד. בעסקאות אלו מועברים סכומי כסף רבים מצד לצד, משולמים מיסים רבים, מקבלים הלוואות ומשכנתאות ועוד. במקרים רבים, יש צורך לקבל הערכות שמאי לגבי ערכי הנדל"ן. שמאי מקרקעין בירושלים מספק ייעוץ, מכין דו"חות שמאות, מייצג לקוחות מול הרשויות, מספק עדויות בבתי משפט להגן על דוחות שהוא הכין ועוד.

אחד מהמקרים הנפוצים בהם נדרשת הערכת שמאי היא בעת קבלת משכנתא לדירת מגורים. הבנק המלווה או כל מוסד פיננסי אחר העוסק בכך רוצה לדעת מה ערך הנכס על מנת להתאים את גובה ההלוואה. החוק מאפשר לו לתת רק אחוז מסוים מערך הנכס. כן, הוא מתחשב ברמת ההכנסה של כל לווה. התהליך מתחיל בבקשת הבנק ולרוב, הוא גם שולח רשימת שמאים העובדים עימו, אבל כל אחד יכול להביא שמאי מוסמך מטעמו. השמאי מבצע את בדיקותיו המקצועיות הכוללות, בין היתר, את מצב הנכס, חריגות בניה בו, רישומו, בעלות, חובות ומשכונים עליו ועוד.

קיימות מספר שיטות שמאות. הנפוצה ביותר היא גישת ההשוואה המתבססת על ניתוח עסקאות לנכסים דומים בסביבה תוך כדי ביצוע התאמות בין הנכס הנישום לאחרים. שיטה אחרת היא הגישה הכלכלית או גישת היוון ההכנסות ומקובלת בעיקר בנכסים מניבים כמו: משרדים ונכסים מסחריים. כאן מתבססים על הרווח התפעולי של הנכס הנישום ביחס לאחרים דומים בשוק. הגישה השלישית היא גישת העלות התבססת על סכימה של כל מרכיבי השווי של הנכס וביניהם: שווי קרקע, שווי מופחת של המבנה הערכת הפחת וכדומה.

שמאי מקרקעין בירושלים קבל את הסמכתו לאחר שלמד את המקצוע היטב ועמד בהצלחה בבחינות של הממשלה. הדו"ח שהוא מכין הינו מסמך מקצועי היכול לשמש בסיס במשא ומתן מול רוכשי נכס, הוא נדרש גם כאשר מוכרים חברה בעלת נכסים ויש צורך להערכתם, במקרים של פרויקטים פינוי בינוי ותמ"א 38, בעת הכנת תכנית בניין ערים, בעת הרחבת זכויות בנייה, בעת הטלת היטלי השבחה ועוד.

צילום: pixabay

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf