output_Jrux8O

האם ההלכה החדשה בתחום המזונות חלה גם על תיקים סגורים?

האם ההלכה החדשה בתחום המזונות חלה גם על תיקים סגורים?

מערכת המשפט עוברת שינויים וטלטלות רבות בשנים האחרונות וחוקים חדשים מתקבלים על בסיס הבנה של המציאות החדשה אותה יוצרת משפחה "שהתחלקה" לשניים. אם בעבר מזונות הילדים היו מבוססים על ההנחה כי האב משתכר משכורת גבוהה יותר ולכן תשלום דמי המזונות שלו צריך להיות גבוה יותר – המצב השתנה. לאחר השינוי בחוק ב-2017 הוחל שוויון בין שני המינים וקביעת המזונות מתבססת (במיוחד לאחר גיל שש) על משכורותיהם של ההורים, הסדרי הראייה ביניהם (אם יש משמורת משותפת ושני ההורים נושאים בנטל הכלכלי דמי המזונות יפחתו).

האם החקיקה הזו תקפה גם לתיקים ישנים

לכאורה, אם נבחן הלכות קודמות שהשתנו עם השנים ועוסקים בתחומים שונים (כמו דיני נזיקין או פיצויים לגמלאי צה"ל) לא נראה שינוי משמעותי בקצבאות שנקבעו באופן רטרואקטיבי. אך בתחום המזונות פסקי דין שניתנו בבית הדין העליון ובבתי הדין לענייני משפחה מציעים תמונה הפוכה. לדוגמה: בתביעה שהגיש אב לאחר שסכום המזונות נקבע בעבר (לפני החלת החוק החדש) קבע השופט כי יש להפחית את מזונותיו באופן רטרואקטיבי – גם אם תיק הגירושין נסגר. מדוע? נסקור את ההסבר שנתן השופט אליאס בתיק זה[1].

אין להפלות בין האבות

בדיון שנערך בבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה הסביר השופט אליאס כי אינו מתכוון להפלות בין אבות שתיק הגירושין שלהם נסגר לפני שחלה ההלכה החדשה (לאחר תקדים בתחום זה בבית המשפט העליון).

בנוסף, הוא ציין כי השינוי בקביעת דמי המזונות המתבססת על זמן השהות עם הילד, כאשר חלק מדמי המזונות מקוזזים כאשר האב נמצא עם הילדים ומוציא את כספו עליהם אינה הלכה חדשה לגמרי, אלא היא מהווה אשרור לדרך בה נהגו שופטים רבים קודם לכן. נבחן את פסק הדין ונגלה כיצד מציג זאת השופט:

"לעניין זמני השהות קבע בית המשפט העליון כי יש להפחית מצרכיו של הילד את הזמנים בהם הוא שוהה אצל האב, משום שהדעת נותנת כי עת שוהה הילד אצל האב, מוציא עליו האב בעין חלק מצרכיו תלויי השהות".

השופט מדגיש לאחר מכן כי ההפחתה בדמי המזונות בהתאם לזמני השהות עם הילד:

"כאמור, הכלל לפיו יש לבצע הפחתה בשל זמני שהות היה קיים קודם לבע"מ 919/15, אולם בע"מ 919/15 נתן לכך אשרור סופי ואף שינה השיטה של הפחתה גלובלית באחוזים מסכום המזונות שעל האב לשלם, שהייתה נהוגה קודם לכן, וקבע כי ההפחתה תהיה תואמת לזמני השהות ומכלל צרכי הילד."

לסיכום, אם אתה אב שנקבע עבורו סכום מזונות מסוים ובמהלך השנים האחרונות השתנו הסדרי הראיה שלך עם הילדים ואתה מבלה איתם זמן רב יותר במהלך השבוע, מומלץ לבדוק עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה, הנקרא בשפה העממית עורך דין גירושין, אם קיים סיכוי שתוכל לקבל הפחתה במזונות. להפחתה זו עשויות להיות השלכות מהותיות על עתידך הפיננסי ושינוי בסכום שנקבע עשוי לחסוך לך עשרות אלפי שקלים בשנים הבאות.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf