output_Jrux8O

פרשת וארא

פרשת וארא

פרשת השבוע מאת: הרב ישראל שפרינגר

סוד ההצלחה של משה רבינו

משה רצה להיות שליח "טהור" שמעביר את השליחות בלי שום תוספת, אפילו קלה. השכינה שדיברה מתוך גרונו הייתה מה שפתח את תהליך ההכנעה של פרעה.

משה רבינו טען לפני הקדוש-ברוך-הוא כי הוא "ערל שפתיים" ולא יכול ללכת לשתדלנות לפני פרעה לטובת עם ישראל. השיב לו השם כי ייקח עמו את אהרון אחיו. הוא – משה – ידבר כנציג האלוקים ואהרון ישמש מתורגמן שחוזר על המסר ומסבירו בטוב טעם.

זו לא הפעם בראשונה בה משה ניסה להימנע מלדבר כנציג הבורא. בפרשת השבוע שעבר – שמות – גם מסופר שמשה טען כי הוא "כבד פה". החידוש בפעם הזו הוא שמשה טען כי לא רק שקשה לו לדבר ("כבד פה") אלא הוא אינו מסוגל לדבר כלל. הוא "ערל שפתיים". שפתיו אטומות כביכול. השם הבהיר לו כי הוא כן מסוגל. "אתה תדבר".

כיצד אכן הוא יצליח? משום שהוא בשליחותו של הבורא, וכשליח הוא יחונן ביכולת ניסית. מסיבה זו העביר משה אל פרעה בדיוק את המילים שהשם ציווה אותו. ההסברים וההמחשות היו תפקידו של אהרון המתורגמן. אך משה רצה להיות שליח "טהור" שמעביר את השליחות בלי שום תוספת, אפילו קלה. השכינה שדיברה מתוך גרונו הייתה מה שפתח את תהליך ההכנעה של פרעה, שהסתיים ביציאת מצרים ובקריעת ים סוף.

גם היום, כדי לגבור על האפילה העבותה של שלהי הגלות, עלינו ללכת בדרכו של משה. בכל דור יש "צדיק יסוד עולם" שבו שורה נשמתו של משה. צדיק זה משמש בתפקיד "נשיא הדור" ומביא אלינו את דבר השם, ותפקידנו הוא להיצמד לדבריו ולקיימם במלואם. אכן יש הסתר וגם קושי, אך אין להיבהל מהם. כשם שמשה בדורו הכניע את פרעה והביא את גאולת מצרים – כך גם אנו, בכוחו של נשיא דורנו נשלים את הגברת הטוב בעולם, ונזכה לגאולה שלמה.

 

שבת שלום

הרב ישראל שפרינגר

 

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf