output_Jrux8O

קבלת רישיון לפעול כקבלן כח אדם או שירות

קבלת רישיון לפעול כקבלן כח אדם או שירות

על מנת להשיג רישיון לפעול כקבלן כח אדם או שירות ישנם מספר תנאים לפיהם כל תאגיד, גוף או ישות משפטית אשר מעוניינים לקבל רישיון לפעול כקבלני כח אדם או שירות צריכים לפעול, אך לפני שנציין את התנאים לקבלת הרישיון הנ"ל, להלן מספר דברים שחשוב לדעת:

* על מבקש הרישיון לפנות בבקשה מסודרת לקבלת הרישיון למשרד הכלכלה ולפעול לפי השלבים שניתנו על ידם

* לא ניתן לדלג בין השלבים מאחר וכל שלב תלוי בהשלמת קודמו.

* ישנן פעמים בהם יגיעו ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לבצע את הראיון והליך הרישוי במשרדי החברה וזאת בהתאם לשיקול דעת המשרד​.

* משך הטיפול בבקשה אורך כשלושה חודשים במהלך יוזמנו מנהלי העסק הבכירים לראיון במשרד הכלכלה.

אז מה הם התנאים לקבלת רישיון לפעול כקבלן כח אדם או שירות?

1. על מבקש הרישיון להוכיח את ניסיונו; שלוש שנות ניסיון בניהול כח אדם או במתן שירות כח אדם של מבקש הרישיון או המנהל המועסק על ידו. מאחר וקבלת רישיון חדש זהו הליך מעט מסובך, יש צורך להוכיח שלחברה כבר יש את כל המערכות הדרושות לתפקוד כחברת כוח אדם וכי הגוף מותאם יותר לחידוש רישיון מאשר להנפקת רישיון חדש.

2. על מבקש הרישיון להמציא ערבות בנקאית; המבקש ימציא ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת למילוי חובותיו כלפי עובדיו בהתחשב בהיקף העסק, זאת לפי תקנות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח-אדם (ערובה), התשנ”ו- 1996. שימו לב– אי המצאת ערבות במועד הנדרש עלולה להביא לסגירת תיק הבקשה.

3. על מבקש הרישיון להיות נקי מעבירות קודמות או עבר פלילי בחמש השנים שקדמו לבקשת הרישיון; לא הורשע מבקש הרישיון או ממלא תפקיד בכיר בעסקו בעבירה שיש עמה קלון, או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן כח אדם או לחילופין כקבלן שירותים.

4. קיום תנאים פיזיים וסביבתיים נאותים; על משרדו של המבקש להיות בעל גישה לאנשים עם מוגבלויות, תנאים סניטריים נאותים, בעל חדר המתנה וחדרי ראיונות מופרדים.

עפ"י דרישות משרד הכלכלה על מבקש הרישיון לצרף קו"ח ומסמכים מאשרים של ניסיון מבקש הרשיון או האדם שינהל את החברה עבורו. חשוב לזכור כי אי שיתוף פעולה עם הרשות יביא לסגירת תיק הבקשה לרישיון. כמו כן, אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפט. לקבלת סיוע ברישום חברה ורישוי חברת כוח אדם יש ליצור קשר עם ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי),

נייד. 050-6789898, פקס. 03-6565002.

צילום: pixabay

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf