output_Jrux8O

תושב רמת גן – הכתבה הזו שווה לך כסף

תושב רמת גן –  הכתבה הזו שווה לך כסף

הסוד שמנסים להסתיר מכם. לאחרונה התקבלה החלטה בבקשה לתביעה ייצוגית כנגד עירית רמת גן בגין הוצאות גביה שלא כדין (ת"צ 4768-08-15 אבני נ' עיריית רמת גן).

משמע – אם איחרתם בתשלומים לעירייה ובעקבות כך קיבלתם מכתב מעורך דין או שהתחילו נגדכם הליכים ובין היתר דרשו לא רק את החוב שלכם אלא גם הוצאות העורך דין על שליחת המכתב או על ההפניה למשרד עורכי הדין – כנראה שמגיע לכם לקבל החזר !

בפסק הדין נקבע שעבור מכתבי ההתראה ששלחו משרדי עורכי הדין בשם העירייה  העירייה הרי שתקנות הגביה מתירות הוצאות ישירות וסבירות למשלוח מכתבי ההתראה בלבד וכי תעריפי הוצאות הגביה של העירייה אינם מידתיים. כן נקבע כי אין להוסיף על מכתבים אלה את שכרם של פקידי עירייה או עורכי דין חיצוניים.

כך נפסק כי קבוצת הזכאי כוללת את כל מי ששילמו הוצאות גביה בגין משלוח מכתב התראה בתקופה שבין אוגוסט 2013 לאוגוסט 2016. כל מי ששילם הוצאות גביה שמעלה 13.8 ₪ בתקופה הזו זכאי להשבה מעיריית רמת גן בגין גביה ביתר (כמובן בתוספת הצמדה וריבית). סך החוב לתושבים (לפני ריבית והצמדה) עומד על כ- 350 אלף ₪.

פסק הדין וטפסים לדרישת השבת הכספים אמורים להופיע באתר העירייה וכל תושב שנגבה ממנו הסכום שלא כדין רשאי לפנות לעירייה עד 1.7.2018 ולדרוש את ההשבה.

ייצג את התושבים עו"ד ערן פלסר ממשרד אבני פלסר.

 

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf