output_Jrux8O

חלוקת רכוש בין ידועים בציבור

חלוקת רכוש בין ידועים בציבור

גירושין אינם דבר נעים, אך גם פרידה מבן או בת הזוג הידועים בציבור עלול הביא לסכסוכים משפטיים על הרכוש. כיצד מתבצעת חלוקת הרכוש בין ידועים בציבור? מדריך קצר. 

למרות שזוגות שנחשבים ידועים בציבור אינם נשואים הם נחשבים כאלו מבחינת החוק של מדינת ישראל. כאשר זוג ידועים בציבור מבקש להיפרד, נדרש לבצע חלוקת רכוש ברורה, בדומה להסכם מזונות או הסכם גירושין עבור זוגות נשואים.

מה זה ידועים בציבור?

ידועים בציבור הם זוג, אשר אינו נשוי, ומקיים מערכת יחסים זוגית ומסגרת משפחתית מלאה. על פי החוק ידועים בציבור צריכים לנהל חיי משפחה ומשק בית במשותף על מנת להיחשב כידועים בציבור. במצב זה, מערכת היחסים בין בני הזוג והמסגרת המשפחתית שלהם יהיו ידועים לכל מכריהם ובני משפחתם של בני הזוג.

כך, מתאפשר לזוגות שאינן מעוניינים להתחתן בצורה מעשית,"ללכת עם ולהרגיש בלי"- כלומר להיחשב כנשואים מבחינת מוסדות המדינה השונים, מבלי להיות נשואים ממשית. 

למעשה, ידועים בציבור הוא סטטוס משפטי. סטטוס של ידועים בציבור מאפשר לבני הזוג ליהנות מכל הזכויות שבני זוג נשואים יכולים ליהנות מהם ולקיים את כל החובות על פי חוקי המדינה, וכל זאת מבלי להיות נשואים.

כ- 4% מהזוגות בישראל הם ידועים בציבור. נכון לשנת 2016 מדובר בקרוב למאה אלף זוגות בישראל, כאשר כמחצית מהם מחזיקים בהסכם משפטי בינם.

מתי מתבצעת חלוקת רכוש בין ידועים בציבור?

ישנם שני תנאים שבהתקיימם מתבצעת חלוקת רכוש בין ידועים בציבור. על מנת שחלוקת רכוש תתבצע בין בני הזוג, צריך להתקיים אורח חיים תקין בין בני הזוג, ובני הזוג צריכים לקיים מאמץ משותף.

אורח חיים תקין אינו אומר רק ניהול חיים ביחד, אלא לרוב קיום מסגרת משפחתית מלאה ובכלל זה צבירת רכוש ונכסים משותפים, למשל. במאמץ משותף הכוונה היא כי בני הזוג שותפים למאמץ לנהל את התא המשפחתי במשותף, למשל על ידי ניהול תקציב משותף לבני הבית, חלוקה בנטל גידול הילדים וכדומה. 

אם שתי התנאים הללו מתקיימים, לבני הזוג יש רכוש משותף, כך שלכל אחד מהם יש זכות לתבוע את חלקו ברכוש המשותף, גם כאשר בני הזוג לא נשואים.

ידועים בציבור – חלוקת רכוש – כיצד היא מתקיימת?

חלוקת הרכוש בין ידועים בציבור תלויה רשית כל בקיומו או אי קיומו של הסכם שותפות או הסכם ממון בין בני הזוג. מומלץ לחתום על הסכם כזה, וכאמור כחצי מהזוגות המוגדרים בידועים בציבור בישראל חותמים על הסכם כזה.

במידה והסכם דומה לא נחתם, חלקות הרכוש בין השניים תתבצע על פי הלכת השיתוף, בכפוף לאישור בית המשפט כמובן.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

output_Jrux8O
rgf
rgf